سند چشم انداز

در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، ساحتی تحت عنوان “تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای” تعریف شده است که این ساحت در تمامی دوره های تحصیلی دانش آموزی، لازم الاجرا می باشد. دانش آموزان طبق این ساحت موارد زیر را می آموزند :

دوره اول ابتدایی، دانش آموز با مفاهیم پایه اقتصاد (فایده، هزینه، مصرف)، روش های مصرف بهینه را در زندگی شخصی و خانوادگی به کار گیرد. با کسب مهارت های ساده کارآفرینی، قدرت تخیل و خلاقیت خود را برای تولید یک محصول به کار گیرد.

دوره دوم ابتدایی، دانش آموز با شناسایی مفاهیم عمومی اقتصاد(تولید، توزیع ،مصرف) و درک نقش مسئولیت پذیری و انضباط مالی در فعالیت های اقتصادی، روش هایی را برای حل مسائل ساده اقتصادی شناسایی کند و همچنین با کسب مهارت های اصلی کارآفرینی، خلاقیت خود را برای تولید یک محصول یا خدمت اجرا و نتایج آن را تحلیل کند. در مفاهیم اخلاق اقتصادی (کار و تلاش، رعایت حق الناس، نیکوکاری، پرهیز از اسراف) رفتار خود را در زندگی شخصی و ارتباط با دیگران را بر مبنای آن سامان دهد.

دوره متوسطه اول، دانش آموز با شناسایی مفاهیم اصلی اقتصاد خانواده و درک شیوه های مالی شخصی (پس انداز و مدیریت ریسک)، مصادیق آن را در زندگی به کار گیرد و با شناخت حرفه ها، مشاغل و کسب صلاحیت های فنی پایه در تولید و عرضه محصول، متناسب با علایق و استعدادها، برای انتخاب مسیر شغلی آینده خود برنامه ریزی کند. همچنین دانش آموز با شناخت مفاهیم کلیدی رفتار اقتصادی سازنده (شکر، قناعت، تعاون و …) تاثیر آن را در امور فردی، خانوادگی و اجتماعی تحلیل کند و روش هایی را برای بهسازی رفتارهای اقتصادی پیشنهاد دهد.

دوره متوسطه دوم، دانش آموز روند شکل گیری مسائل و تحولات اقتصادی در فضای واقعی و مجازی، الگوی رفتار اقتصادی خود، خانواده و جامعه را بررسی کند و روش هایی برای تدبیر معاش حلال به کار گیرد. با شناسایی تحولات عرصه اشتغال و سرمایه گذاری، صلاحیت های حرفه ای خود را ارزیابی و برای کسب و کار و نقش آفرینی اقتصادی در آینده برنامه ریزی کند. دانش آموز با شناخت عمومی از بخش ها و سیاست های کلان اقتصادی و درک رفتارهای مثبت و منفی بازیگران اقتصادی در سطح ملی و فراملی تاثیر آن را بر مسائل جامعه تحلیل کند.

فهرست