دوره ها

دوره های ابتدایی

در این دوره محتوا و موضوعات آکادمیک کارآفرینی به زبان و ادبیات کودکان تبدیل شده است و موضوعات بر اساس سطح یادگیری دانش آموزان هر پایه طبقه بندی شده است.

دانش آموزان در دوره اول ابتدائی (۷ تا ۹ سال) مهارت‌های نرم کارآفرینی را آموزش می بینند و
در دوره دوم ابتدائی ( ۱۰ تا ۱۲ سال) مهارت های تخصصی کارآفرینی را فرا می گیرند. دوره در هر سال شامل ۲۸ جلسه آموزشی می باشد و برای هر سال دانش آموزان چهار جلد کتاب در
نظر گرفته شده است، مربیان محتوای آموزشی را در سامانه elearn.decastudent.com ارائه
می دهند و دانش آموزان تمرینات هر جلسه را انجام و در سامانه بارگذاری می کنند و از ارزشیابی مربیان نیز برخوردار می شوند.

جهت ارزیابی مهارت آموزی دانش آموزان نیز در هر سال چهار پروژه براساس محتوای چهار کتاب برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است که در پایان سال براساس نتایج این پروژه گواهی پایان دوره از دکا و یکی از دانشگاه های معتبر کشور دریافت می کنند.

همچنین در طی دوره دانش آموزان هدایت می شوند تا ایده های کارآفرینی به مربیان ارائه دهند و این ایده ها در واحد توسعه کسب و کار دکا بررسی و جهت توسعه، مساعدت لازم به دانش آموزان ارائه می شود. (ویژه دانش آموزان دوره دوم ابتدائی)

در ضمن در پایان هر سال دانش آموزان به جشنواره سراسری کارآفرین باش دعوت می شوند تا
در دوره اول ابتدائی با یک طرح در مورد مدیریت اقتصادی خانواده و در دوره دوم ابتدائی با یک ایده کارآفرینی در مسابقه شرکت کنند.

فهرست